հանրաքվեին մասնակցել են

Լիլիթ Բեշլիյանը (ես)
Մարգարիտա Բեշլիյանը(քույրս)

Կարող եք միանալ մեր նախաձեռնությանը, մտնելով և լրացնելով այս հղումը

Կրթահամալիրի բարեկամները, համայնքի՝ օտար լեզուներով խոսող անդամները կարող են լրացնել անգլերեն հարցաթերթիկը